معادلات رادیکالی

حجم فایل : 449.1 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 5
بنام خدا ریاضی سوم انسانی معادلات رادیکالی در این نوع معادلات مجهول زیر را رادیکال قرار گرفته است .
برای حل این نوع معادلات در صورت دانستن این موضوع که هر دوطرف اند می توان دو طرف را به توان 2 رساند فقط باز هم در آخر باید چک کرد جواب های بدست آمده در دامنه ی معادله ی اولیه صدق کنند
نکته: معادله را به سمتی می بریم که در یک طرف رادیکال باشد و آن گاه طرفین را به توان 2 برسان مثال:


وقتی را در معادله ی اولیه قرار می دهی :
هیچ اشکالی دردامنه ایجاد نمی کند و جواب قابل قبولی است. طرفین به توان 2 پایان...